Flächenberechnung
Flaeche Kreis
Kreis
Fläche :   A   =   r 2 • π   oder   A   =   ( d / 2 ) 2 • π   oder   A   =   U 2 / ( 4 • π )
Umfang :   U   =   d • π   oder   U   =   2 • r • π   oder   U   =   √ ( 4 • A • π )
Durchmesser :   d   =   2 • r   oder   d   =   U / π   oder   d   =   2 • √ ( A / π )
Radius :   r   =   d / 2   oder   r   =   U / ( 2 • π )   oder   r   =   √ ( A / π )
π = 3,1415926535897932384626433832795…
Flaeche Quadrat
Quadrat
Fläche :   A   =   a 2   oder   A   =   d 2 / 2   oder   A   =   ( U / 4 ) 2
Umfang :   U   =   4 • a   oder   U   =   4 • √ A   oder   U   =   d • √ 8
Diagonale :   d   =   √ ( 2 • a 2 )   oder   d   =   √ ( 2 • A )   oder   d   =   U / √ 8
Seitenlänge :   a   =   √ A   oder   a   =   U / 4   oder   a   =   √ ( d 2 / 2 )
alle Seiten sind gleich lang, alle Winkel = 90°
Flaeche Rechteck
Rechteck
Fläche :   A   =   a • b
Umfang :   U   =   2 • a + 2 • b
Diagonale :   d   =   √ ( a 2 + b 2 )
beide gegenüberliegende Seiten sind gleich lang, alle Winkel = 90°
Flaeche Parallelogramm
Parallelogramm
Fläche :   A   =   a • h
Umfang :   U   =   2 • a + 2 • b
2 Paare parallele Seiten
Flaeche Trapez
Trapez
Fläche :   A   =   ( a + c ) / 2 • h
Umfang :   U   =   a + b + c + d
1 Paar parallele Seiten
Flaeche gleichschenkliges Trapez
gleichschenkliges Trapez
Fläche :   A   =   ( a + c ) / 2 • h
Umfang :   U   =   a + b + c + d
1 Paar parallele Seiten
1 Paar gleich lange Seiten
Flaeche Drachen
Drachen
Fläche :   A   =   d1 • d2 / 2
Umfang :   U   =   2 • a + 2 • b
2 Paare parallele Nachbarseiten
Flaeche Rhombus
Raute (Rhombus)
Fläche :   A   =   d1 • d2 / 2
Umfang :   U   =   4 • a
alle Seiten sind gleich lang
Flaeche Dreieck
Dreieck
Fläche :   A   =   c • h / 2
Umfang :   U   =   =   a + b + c

© 1996-2019 www.heiermann.de